Shuffleboard FAQs

This should be shuffleboard FAQ content